ТУЗ-ийн хороодын танилцуулга

 

Э.Тэмүүлин ТУЗ-ийн Дарга
А. Амирлан ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
- ТУЗ-ийн Нэр Дэвшүүлэх Хороо
Э. Тэмүүлин Дарга, Хараат бус гишүүн
Б. Шихихутаг Ердийн гишүүн
С. Батбилэг Хараат бус гишүүн
- ТУЗ-ийн Цалин Урамшууллын Хороо
Б. Мухаметгалим Дарга, Хараат бус гишүүн
Б. Шихихутаг Ердийн гишүүн
С. Батбилэг Хараат бус гишүүн
- ТУЗ-ийн Аудитын Хороо
С. Батбилэг Дарга, Хараат бус гишүүн
Э. Тэмүүлин Хараат бус гишүүн
Д. Машбат Ердийн  гишүүн